کود دهی زعفران

کود دهی زعفران تخصیص کود به اراضی زعفران کاری باید بر اساس تجزیه خاک و میزان مواد آلی و نسبت کربن به ازت خاک انجام گیرد. افزایش عملکرد گیاه زعفران در رابطه با نسبت کربن به ازت خاک واکنش بسیار مثبتی نشان می دهد. در مصرف کودهای آلی و ازت باید دقت شود زیرا مصرف

ادامه مطلب

آبیاری پیاز زعفران

آبیاری: زعفران به پنج مرحله آب اصلی نیاز دارد که در نقاط مختلف بسته به وضعیت آب و هوای منطقه از اواسط مهر ماه تا نیمه اول آبانماه شروع می شود. آبیاری اول: پس از توزیع کود و خراش دادن زمین از اواسط مهر ماه تا دهه اول آبانماه انجام می شود. آبیاری دوم: (4-5)

ادامه مطلب

روش کاشت زعفران درگلدان

روش کاشت زعفران درگلدان ایتدا مقداری پیاز زعفران تهیه کنید. این مقدار را درتعدادی گلدان سفالی بزرگ و داخل هرگلدان پنج قسمت وهرقسمت پنج پیاز در چاله هایی به عمق پانزده سانتی متری میتوان کاشت و آبیاری ده روز پس ازکاشت و تا بهار آب باران وبرف برای آن کافیست و اویل بهار رو به

ادامه مطلب

پیاز زعفران،خریدبذر زعفران

پیاز زعفران،خریدبذر زعفران
روش کاشت زعفران درگلدان
كنه بنه زعفران – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور+pdf
شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران
کود مایع برای پیاز زعفران
روش کاشت و پرورش زعفران
دستورالعمل فنی کاشت زعفران

ادامه مطلب